Kathleen Kane sentenced

Kathleen Kane says hello from the courthouse