LOVE on an escalator

LOVE on an escalator

Topics

Photos

Places

Philadelphia